Report on Corruption(Báo cáo tham nhũng) iMarketVietnam

iMarket Việt Nam luôn đề cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Nhân viên của iMarket Việt Nam không được tham nhũng, nhận hối lộ, lợi dụng vị trí của mình để vụ lợi và gây phiền hà cho các đối tác.
Nếu quý đối tác phát hiện được những hành vi trên, vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi
Phòng Kiểm toán nội bộ qua địa chỉ email: compliance.imv@imarketkorea.com

   - (Tiếng Hàn) Ông NamKoong Hwan Seok
      di động: 0914.859.431, điện thoại bàn: 024.7301.8732
   - (Tiếng Việt) Bà Nguyễn Thị Thu Trang
      di động: 0362.855.588, điện thoại bàn: 024.7301.8784
   - (Tiếng Việt) Bà Nguyen Thi Trang
      di động: 0984.955.114, điện thoại bàn: 024.7301.8742

Thông tin được cung cấp và người cung cấp thông tin sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Xin cảm ơn!

iMarket Vietnam always emphasizes transparency in business operations.
Employees of iMarket Vietnam must not be corrupt, not receive bribes, not abuse their position for personal benefits and troubling partners.
If you discover these above behaviors, please send information to us- Internal Audit Department via email: compliance.imv@imarketkorea.com or contact us via below phone number.

   - (Korean) Mr. NamKoong Hwan Seok
      mobile phone: 0914.859.431, desk phone: 024.7301.8732
   - (Vietnamese) Nguyen Thi Thu Trang
      mobile phone: 0362.855.588, desk phone: 024.7301.8784
   - (Vietnamese) Nguyen Thi Trang
      mobile phone: 0984.955.114, desk phone: 024.7301.8742

The information provided and the information provider will be kept strictly confidential. Thank you!
Close